Lund Bedriftshelsetjeneste kan bistå med…

Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet

Utarbeiding av sentrale HMS-rutiner

Attføringsarbeid
-skolere ledere, informere ansatte
-forebygge fravær
-følge opp sykemeldte
-vurdere tiltak for å tilrettelegge optimalt

AKAN og rusforebyggende arbeid
-skolere ledere, informere ansatte
-følge opp ved individuelle AKAN-saker

Deltagelse i utvalg (AMU, AKAN, attføring)

Råd og veiledning ved konflikthåndtering

Samtaletilbud for både arbeidstaker og arbeidsgiver
-etter alvorlige/dramatiske hendelser
-i forbindelse med problemer knyttet til forhold
på arbeidsplassen
-egne problemer
-bekymring for en kollega

Yrkeshygieniske målinger (eks. støy, støv, kjemikalier)

Helseundersøkelser, helseprofiler og vaksinasjon

Kirkeveien 4 - 4631 Kristiansand S - Telefon: 46 95 46 46 - E-mail: firmapost@lundbht.no