Lund Bedriftshelsetjeneste kan bistå med...

 • kartlegging og risikovurdering
  • vernerunder
  • arbeidsplassvurderinger
  • yrkeshygieniske målinger (eks støv, støy, kjemikalier)
  • ergonomiske vurderinger
  • arbeidsmiljøundersøkelser
 • utarbeiding av sentrale HMS-rutiner
 • attføringsarbeid
  • skolere ledere, informere og veilede ansatte
  • forebygge fravær
  • følge opp sykemeldte
  • vurdere tiltak for optimal tilrettelegging
  • gi råd og veiledning til attføringsutvalg
 • Akan og rusforebyggende arbeid
  • skolere ledere, informere og veilede ansatte
  • følge opp ved individuelle Akan-saker
  • gi råd og veiledning til Akan-utvalg
 • deltagelse i diverse utvalg (eks. attførings-, Akan- og arbeidsmiljøutvalg)
 • råd og veiledning ved konflikthåndtering
 • coaching. Kan blant annet brukes i lederutvikling, gruppevis og enkeltvis
 • samtaletilbud for både arbeidstaker og arbeidsgiver
  • etter alvorlige/dramatiske hendelser
  • i forbindelse med problemer knyttet til både jobb og privatliv for å ivareta 24-timers mennesket
   • egne problemer
   • bekymring for en kollega
 • akutthjelp ved yrkesskader
 • kontroll av arbeidstakernes helse/helseundersøkelse med helsesamtale. Utføres i henhold til forskrifter
 • utarbeide helseprofil (inkl. kondisjonstesting med måling av O2-opptak)
 • tilpasset fysisk aktivitet og kostholdsveiledning
 • oppfølging av vaksinasjonsprogram for enkelte yrkesgrupper
 • arrangere kurs/seminar etter bedriftens ønsker og behov (eks. førstehjelpskurs)

 

 

 

 


Kirkeveien 4 - 4631 Kristiansand S - Telefon: 46 95 46 46 - E-mail: firmapost[a]lundbht.no